Poznaj ZAŁOŻENIA

reformy systemu pomocy materialnej dla studentów

NAJWYŻSZA PORA NA REFORMĘ
SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Od lat słychać narzekania na „kilometrowe” kolejki przed działami spraw bytowych, stypendia wypłacane z kilkumiesięcznym opóźnieniem, niskie stawki czy wreszcie wyłudzanie świadczeń przez studentów o wysokim statusie materialnym. Jako zespół na podstawie różnych wniosków i diagnoz sformułowaliśmy podstawowe cele i kierunki reformy.

Sprawdź jak zmienią się stypendia socjalne

Jesteś kandydatem
na studia?

Planujesz studia i obawiasz się o finanse?

Jesteś studentem?

Musisz pracować, by stać Cię
było na studia?

PROPOZYCJA ZMIAN

Mechanizmy bezzwrotnej bezpośredniej pomocy materialnej

Stypendia socjalne

Zapomogi

Stypendia rektora
za wyniki w nauce

Stypendia od samorządu terytorialnego

Uczelniane stypendia motywacyjne

Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Mechanizmy wsparcia pośredniego i zwrotnego

Kredyty studenckie

Domy studenckie

Ulgi dla rodziców

Dopłaty do składek na ubezpieczenie zdrowotne

Dopłaty do transportu publicznego

Renty rodzinne

Wyraź swoją opinię i oceń zmiany projektu

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW

Poznaj zasady

Kryteria przyznawania stypendium

Kryteria przyznawania stypendiów socjalnych i stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Kryteria przyznawania stypendiów rektora oraz zapomóg

BLOG

Najnowsze wpisy

FAQ

Na czym polega główna zmiana?

Przede wszystkim zmienią się reguły przyznawania stypendiów socjalnych. Od wejścia w życie reformy ma być to proces szybki, ujednolicony dla wszystkich studentów, odbiurokratyzowany i co najważniejsze – umożliwiający zdolnym studentom i kandydatom na studia z gorzej usytuowanych finansowo rodzin na podjęcie nauki w wybranym przez nich  miejscu. Reguły przyznawania stypendiów socjalnych zostaną scentralizowane – oznacza to pełne ujednolicenie kryteriów i przyspieszenie procedury. System w dużej mierze będzie opierał się na danych uzyskiwanych z Urzędów Skarbowych, co uprości studentom proces ubiegania się o pomoc. Prowadzony będzie ciągły nabór wniosków. Jednocześnie obsługę wniosków, jak również ich weryfikację oraz odpowiedzialność za transfer stypendiów, przejmą gminne/miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Innymi słowy, model zarządzania systemem przyznawania stypendiów socjalnych i stypendiów dla osób niepełnosprawnych będzie wzorowany na istniejących rozwiązaniach wykorzystywanych w przypadku programu „Rodzina 500 plus”. Składanie wniosków o przyznanie stypendiów będzie odbywało się poprzez system internetowy.

W przypadku pozostałych mechanizmów wsparcia przewiduje się niewielkie zmiany.

Czy wszystkie stypendia zostaną scentralizowane?

Nie. Stypendia naukowe (stypendia rektora dla najlepszych studentów) będą nadal obsługiwane na poziomie uczelni zgodnie z wewnątrzuczelnianymi kryteriami, co umożliwi dopasowywanie kryteriów do specyfiki konkretnego środowiska. Centralizacja nie obejmie również stypendiów dla osób niepełnosprawnych.

Co z zapomogami?

Zapomogi nadal będą przyznawane na poziomie uczelnianym. Ustawowe kryteria nadal będą pozostawiały możliwość elastycznego reagowania na nietypowe sytuacje życiowe.

Jak ma wyglądać ubieganie się o stypendium socjalne?

Centralny system informatyczny (z kalkulatorem stypendialnym) będzie funkcjonować przez cały rok, co oznacza, że nabór wniosków będzie miał charakter ciągły. Jednocześnie, warunki udzielania stypendiów będą uzależnionego od momentu złożenia wniosku. Jeśli potencjalny beneficjent złoży wniosek pomiędzy 1 czerwca a 31 sierpnia, otrzyma decyzję do 30 września i może liczyć na wypłatę świadczenia od 1 października. Studenci, którzy z różnych przyczyn nie zdążą złożyć wniosków we wskazanym okresie, mogą to zrobić do końca września. W takiej sytuacji ich wnioski zostaną rozpatrzone do końca października, a ew. wypłata środków rozpocznie się w listopadzie, z wyrównaniem za październik.

Natomiast studenci, którzy złożą wniosek w okresie od 1 października do 31 maja, otrzymają decyzję o przyznaniu stypendium nie później niż do końca następnego miesiąca, a ew. wypłata środków nastąpi w kolejnym miesiącu. Przykładowo, jeśli student złoży wniosek 15 stycznia, będzie on musiał być rozpatrzony do końca lutego, a ew. wypłata stypendium nastąpi w marcu. Warto jednak zaznaczyć, że studenci, którzy złożą wniosek po 1 października, nie otrzymają wyrównania za wcześniejsze miesiące.