Renty rodzinne

Czym są i komu przysługują renty rodzinne?

Renta rodzinna przysługuje uczniom i studentom z tytułu śmierci rodzica. Wypłacana jest przez cały okres pobierania nauki, do ukończenia 25. roku życia.

Jeśli śmierć rodzica nastąpiła przed rozpoczęciem studiów i uczeń chce kontynuować pobieranie renty w trakcie edukacji wyższej, musi przedłożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. ZUS należy poinformować też o chęci rozpoczęcia pobierania renty, jeśli śmierć rodzina nastąpiła w trakcie trwania roku akademickiego.

Podstawą do wypłacania renty jest status studenta, dlatego też do jej uzyskania niezbędne jest poświadczenie uczelni. Dokument taki wydawany jest najczęściej na jeden rok i na studencie spoczywa obowiązek kontaktu z ZUS celem kontynuacji wypłacania świadczenia. Jeżeli uczelnia wydała zaświadczenie jednorazowe na całe studia, wówczas to ZUS będzie kontrolował, czy osoba pobierająca rentę nadal jest studentem.

Świadczenie wypłacane jest co miesiąc do ukończenia 25. roku życia lub do ukończenia studiów (niezależnie czy będzie to oznaczało zdobycie dyplomu czy przerwanie nauki). Renta rodzinna zwiększa automatycznie dochód gospodarstwa domowego studenta, co może mieć znaczenie przy przyznawaniu stypendium socjalnego.

Rola rent rodzinnych

Świadczenie to ma stanowić pewną rekompensatę za środki, które nieżyjący rodzic mógłby zarobić, a następnie przekazać dziecku. To wsparcie dla studentów dotkniętych nieszczęściem utraty osoby bliskiej, powiązanej jednocześnie z obniżeniem statusu materialnego.

Renty rodzinne są istotne pod względem edukacyjnym i społecznym. Pozwalają pokonać przynajmniej część problemów wynikających z przedwczesnego odejścia rodzica. W najczęściej skromnym budżecie studenckim renta rodzinna może być elementem decydującym o możliwości wyboru wymarzonej uczelni czy kierunku. 

Zobacz inne propozycje zmian

Kredyty studenckie

Domy studenckie

Ulgi dla rodziców

Dopłaty do składek na ubezpieczenie zdrowotne

Dopłaty do transportu publicznego