Kryteria przyznawania stypendium

Jak dostać stypendium socjalne?

Utrzymanie kryterium dochodowego dla
studentów będących na utrzymaniu rodziców

O stypendium socjalne mogą ubiegać się ci kandydaci i studenci, w których gospodarstwie domowym nie przekracza się górnej granicy dochodu.
Granica ta będzie określona w konsultacjach społecznych i będzie podlegała zmianom z uwagi m.in. na sytuację gospodarczą czy wysokość wynagrodzeń.

Do całkowitej wielkości dochodów gospodarstwa domowego wliczane są dochody:

 • Studenta.
 • Współmałżonka studenta.
 • Rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów faktycznych studenta.
 • Osób będących na utrzymaniu studenta, jego współmałżonka, jego rodziców lub opiekunów (m.in. dzieci, osób niepełnosprawnych, młodych dorosłych uczących się lub studiujących).

Do dochodów gospodarstwa domowego wliczają się:

 • Przychody z tytułu pracy na etacie, w ramach umowy zlecenia, umowy o dzieło i innych umów.
 • Przychody z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
 • Przychody z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 • Emerytury, renty, zasiłki dla bezrobotnych.
 • Przychody ze zbycia papierów wartościowych.
 • Przychody ze zbycia nieruchomości.
 • Przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy nieruchomości i ruchomości.
 • Alimenty na dzieci.
 • Świadczenia rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie.
 • Ekwiwalenty górnicze.
 • Diety związane z pełnieniem funkcji obywatelskich i społecznych (np. dla radnych).
 • Inne stypendia.
 • Inne dochody.

Przejrzyste zasady okresu przyznawania stypendium

Stypendia socjalne i inne formy pomocy materialnej przyznawane są studentom wszystkich kierunków, realizujących studia w dowolnym trybie, zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Okres wypłacania stypendiów socjalnych obejmuje 10 miesięcy, od października do lipca, z dwumiesięczną przerwą wakacyjną.

Zakończenie studiów – zarówno otrzymanie dyplomu, jak i przerwanie nauki i skreślenie z listy studentów – oznacza utratę prawa świadczenia socjalnego. Na uczelni spoczywać będzie obowiązek dokonania korekty statusu studenta w centralnym systemie, co spowoduje wstrzymanie wypłaty środków.

Proponowana zmiana nie wspiera tzw. wiecznych studentów. Stypendium może być pobierane w okresie nieco dłuższym, niż ilość semestrów przewidzianych na naukę na danym kierunku. Powtarzanie roku, wyjazd zagraniczny czy urlop dziekański nie powodują wstrzymania stypendium, ale ich okres wlicza się do całkowitej liczby semestrów.

Kryterium dochodowe dla studentów prowadzących własne gospodarstwo

Jeśli o stypendium socjalne ubiega się student prowadzący lub współprowadzący własne gospodarstwo domowe, wówczas musi on przede wszystkim wykazać, iż posiada stałe źródło dochodów (lub że posiada je gospodarstwo, jeśli student pozostaje np. na utrzymaniu współmałżonka).

Kryterium wysokości dochodów jest inne w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego przez studenta. Minimum socjalne dla tego typu gospodarstwa jest pomniejszone o minimalną kwotę stypendium.

Co jeszcze wprowadzi reforma?

Elementem wyliczania wysokości stypendium socjalnego jest bardzo proste narzędzie, tzw. mechanizm suwakowy. Zakłada on zwiększanie się kwoty stypendium w sytuacji spadku dochodów na osobę w rodzinie i analogicznie – spadek wysokości świadczenia, jeśli dochody te wzrastają.

Warunkiem przydatności stypendium jest jego minimalna wysokość na poziomie 300 zł. Po przekroczeniu progu dochodowego stypendium przestaje być przyznawane. Wartość ta będzie waloryzowana, w połączeniu ze wskaźnikiem inflacji. Z kolei maksymalna wartość stypendium powiązana jest z minimum socjalnym dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Centralny System Informatyczny sam będzie przeliczał wielkość dochodów w gospodarstwie domowym. Będzie pobierał je przede wszystkim z deklaracji podatkowych PIT, przelicznika dochodów bazującego na przepisach o podatku zryczałtowanym, a także z oświadczeń składanych internetowo przez studenta.