Uczelniane stypendia motywacyjne

Czym są i komu przysługują stypendia motywacyjne?

Stypendia motywacyjne to bezpośrednia i bezzwrotna pomoc finansowa dla studentów.
Wypłacane są z funduszu stypendialnego uczelni, dlatego ich wysokość, zasady przyznawania i funkcjonowanie zależy od ustaleń wewnętrznych uczelni.

Stypendia motywacyjne to szczególny rodzaj wsparcia materialnego dla studentów, ponieważ może być realizowany w różnych formach. Najczęściej jest to wypłata gotówki na konto, ale w niektórych przypadkach może przyjąć inną postać (np. rzeczową, bonu).

Większość uczelni udzielających stypendiów motywacyjnych wiąże je z wynikami w nauczaniu i średnią oceną studenta.
Rektor wraz z radą studentów może również zadecydować o przyznaniu tej formy wsparcia osobom, które godnie reprezentowały uczelnię (np. podczas targów, konferencji), które zdobyły wysokie lokaty w konkursach czy też w inny sposób przyczyniły się do wzrostu prestiż uczelni.

Stypendium motywacyjne może zatem otrzymać student, który zaliczył sesję na same piątki, ale też taki, który ma wybitne osiągnięcia w ramach akademickiej drużyny sportowej, orkiestry, studenckich mediów czy klubu.

Stypendia motywacyjne przyznawane są niezależnie od stypendiów socjalnych, rektorskich i stypendiów dla osób niepełnosprawnych. Nie stanowią także zapomogi. Ich udzielenie leży w kompetencjach władz uczelni.

Rola stypendiów motywacyjnych

Rolą stypendiów motywacyjnych jest nakłanianie studentów do podejmowania działań korzystnych z punktu widzenia uczelni. Może to być zatem intensywna nauka, ale też reprezentacja szkoły wyższej czy rozwijanie swoich pasji, a nawet działania charytatywne i prospołeczne.

Nie ma konieczności wiązania stypendiów motywacyjnych z sytuacją finansową studenta, ale dodatkowy bodziec w postaci pomocy materialnej może zachęcić uboższych słuchaczy do położenia nacisku na naukę, rozwój osobisty i działania na rzecz uczelni, przy ograniczeniu pracy zarobkowej.

 

Zobacz inne propozycje zmian

Stypendia socjalne

Stypendia rektora
za wyniki w nauce

Zapomogi

Stypendia od samorządu terytorialnego

Stypendia dla osób niepełnosprawnych