Stypendia za wyniki

finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną

Czym są i komu przysługują stypendia za wyniki finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną?

Stypendia za wyniki w nauce lub w sporcie mogą być finansowane przez osoby fizyczne lub osoby prawne, nie będące osobą prawną państwową lub samorządową.

Pod tą skomplikowaną definicją kryją się sponsorzy – prywatni mecenasi oraz firmy i organizacje, które pragną przyczynić się do rozwoju nauki i wspierać szczególnie utalentowanych młodych ludzi w ich drodze po dyplom szkoły wyższej. W praktyce wygląda to w ten sposób, że osoba prywatna, organizacja lub firma, może się zgłosić do władz uczelni o wybranie spośród grona studentów tych, którzy spełniają pewne określone kryteria.

O stypendium tego typu może także zabiegać sam student – jeśli osoba fizyczna lub prawna wyrazi zgodę na udzielenie mu świadczenia, wówczas po stronie uczelni leży przedstawienie dowodów na to, iż dany słuchacz faktycznie na stypendium zasługuje – zgodnie z wytycznymi mecenasa, czyli fundatora stypendium.
Wśród wytycznych może znaleźć się wysoka średnia, szczególne osiągnięcia (zwłaszcza w dziedzinie sportu, ale także artystyczne i inne), czasami w kombinacji z trudną sytuacją materialną.

Rola stypendiów za wyniki finansowane przez osobę fizyczną lub osobę prawną

Z uwagi na specyficzny charakter, proces przyznawania tych świadczeń nie jest scentralizowany, choć to firma, organizacja lub osoba fizyczna mogą zwrócić się do władz uczelni o wytypowanie kandydatów. Wszelkie zasady przyznawania stypendium w tej formie zależą od mecenasa.

Osoby fizyczne i prawne najczęściej promują pewne zachowania zgodne z ich działalnością, misją i wizją, wierzeniami. Pomoc przyznają cyklicznie (np. co roku kilku wybranym osobom) lub jednorazowo (np. dowiedziawszy się o czyichś szczególnych osiągnięciach).

Zobacz inne propozycje zmian

Stypendia socjalne

Stypendia rektora

Zapomogi

Stypendia od samorządu terytorialnego

Uczelniane stypendia motywacyjne

Stypendia dla osób niepełnosprawnych