Stypendia socjalne

Czym są i komu przysługują stypendia socjalne?

Stypendia socjalne to podstawowa forma bezpośredniej, bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów. Są one ściśle związane z sytuacją materialną gospodarstwa domowego. Stypendia socjalne przyznawane są w oparciu o wysokość dochodu na członka rodziny, obliczany poprzez podzielenie całkowitego dochodu gospodarstwa domowego przez ilość tworzących je osób. W nowym, zmienionym systemie świadczeń materialnych dla studentów, progi dochodowe podlegać będą waloryzacji (aktualizacji) zgodnie z aktualnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi.

Oznacza to, że wzrost płacy minimalnej, a co za tym najczęściej idzie – także wzrost dochodu gospodarstwa domowego, będzie automatycznie przekładał się na podniesienie progu, do którego przysługuje stypendium w danej wysokości.

Dzięki reformie podniesiona zostanie ogólna pula środków przeznaczanych na stypendia socjalne. Ich przyznawana wysokość będzie dalej uzależniona od dochodów, które ma do dyspozycji rodzina studenta, ale będzie uwzględniała konieczność wsparcia też tych studentów, których rodziny nie mają najniższych możliwych dochodów ale na tyle niskie, że potrzebują wsparcia od państwa. Wprowadzony zostanie tzw. mechanizm suwakowy. To oznacza, że wraz ze spadkiem wysokości dochodów w rodzinie, kwota przyznawanego stypendium zwiększa się.  I analogicznie – wraz z wzrostem dochodów wysokość przyznanego stypendium socjalnego będzie malała. Najniższe możliwe stypendium o które będzie mógł się starać student to 300 złotych. Najwyższe to ponad 1000 złotych. Co ważne – zakładamy, że obie kwoty będą ulegały zmianie na korzyść studentów.

Reforma stypendiów socjalnych oznacza wyższe środki przyznawane na wsparcie, sprawiedliwy mechanizm wsparcia oraz pełen dostęp do informacji.

Dzięki automatyzacji systemu każdy z Was – student albo kandydat na studia jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego może wypełnić wniosek o przyznanie stypendium socjalnego. Jedyne czego będziesz potrzebował to podstawowych danych o swojej rodzinie i jej dochodach oraz dostępu do komputera. Wszystko będziesz mógł załatwić online, bez wychodzenia z domu. System od razu pokaże czy przysługuje Ci stypendium socjalne a jeśli tak to w jakiej wysokości. Gdy tylko uczelnia potwierdzi Twój status studenta na nowy rok akademicki możesz dostać pierwszy automatyczny przelew na swoje konto.

Rola stypendiów socjalnych

Stypendium socjalne dla studentów ma za zadanie pomóc nauce osobom o gorszej sytuacji ekonomicznej.

Młodzi, ambitni i zdolni ludzie często zmuszeni są rezygnować z wymarzonego kierunku studiów czy uczelni, z uwagi na wysokie koszty utrzymania, których nie są w stanie ponieść ich rodzice. Dlatego też podejmują studia na uczelniach o gorszych wynikach nauczania, nie na tym kierunku, na którym naprawdę chcieliby studiować, wykonują pracę zawodową ponad siły, rezygnują z życia towarzyskiego czy hobby.

Propozycja reformy opiera się na rozwiązaniach zastosowanych w krajach wysokorozwiniętych, które w pierwszej kolejności wspierają studentów i kandydatów na studia z najbiedniejszych rodzin. Tym samym prowadzą politykę równości szans, pozwalając wszystkim swoim obywatelem do równy dostęp do edukacji wyższej. To bardzo istotny cel, do którego Polska również powinna dążyć.

W związku z tym reforma zakłada zwiększenie wydatków na stypendia socjalne, zmniejszenie zaś wydatków na stypendia za wyniki w nauce. Taka zmiana pozwoli dostać się na studia, utrzymać i kształcić większej liczbie osób. Wady obecnego systemu stypendialnego sprawiają, że rosną różnice między osobami dobrze wykształconymi, bogatszymi, mieszkającymi w dużych miejscowościach, a osobami uboższymi, pochodzącymi z mniejszych miejscowości, gorzej wykształconymi.

Takie różnice powodują podziały między ludźmi i w całym społeczeństwie.
Odpowiednio przyznawane stypendium socjalne to jeden ze sposobów, by tym różnicom zapobiegać.

Zobacz inne propozycje zmian

Stypendia rektora za 
wyniki w nauce

Zapomogi

Stypendia od samorządu terytorialnego

Uczelniane stypendia motywacyjne

Stypendia dla osób niepełnosprawnych