Stypendia finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego

Czym są i komu przysługują stypendia finansowane przez jednostkę samorządu terytorialnego?

Stypendia samorządowe to rodzaj wsparcia materialnego dla studentów. Wypłacane są bezpośrednio na konto i mają charakter bezzwrotny. Nie zależą od władz uczelni, ale pozostają w całości w gestii jednostek samorządowych.

Aby ubiegać się o stypendium finansowane przez samorząd, należy najczęściej spełnić wysokie wymagania. Może to być np. bardzo wysoka średnia oraz dodatkowe, wybitne osiągnięcia w konkursach, na zawodach i olimpiadach, udział w projektach.

Samorząd przyznaje stypendia z własnych środków. Informację o możliwości i trybie przyznania stypendium można otrzymać w Urzędzie Gminy. Zazwyczaj student może starać się o stypendium w miejscu zamieszkania, które niekoniecznie musi pokrywać się z miejscem odbywania studiów.

Uczelnia współpracuje z jednostką samorządu terytorialnego głównie dostarczając dowody na osiągnięcia studenta, ale samo stypendium nie ma związku ze świadczeniami przyznanymi przez uczelnię.

Rola stypendiów finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Podstawowym zadaniem stypendiów finansowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego jest zachęcanie studentów do intensyfikacji nauki i samorozwoju, które mają zaowocować wybitnymi osiągnięciami na różnych polach.

Jest to forma szczególnego nagrodzenia najzdolniejszych studentów przez władze lokalne. Najczęściej wypłacane jest w miesiącach nauki (przez 9 miesięcy w roku, bez okresu od lipca do września).

Zobacz inne propozycje zmian

Stypendia socjalne

Stypendia rektora
za wyniki w nauce

Zapomogi

Uczelniane stypendia motywacyjne

Stypendia dla osób niepełnosprawnych