Stypendium dla osoby niepełnosprawnej: Jak uzyskać wsparcie na studiach

Stypendium dla osoby niepełnosprawnej

Stypendium dla osoby niepełnosprawnej 05-08-23 · Max

Stypendium dla osoby niepełnosprawnej to specjalne wsparcie finansowe przyznawane studentom i doktorantom, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności. Jest to forma pomocy niezależna od dochodów studenta czy doktoranta i ma na celu zwiększenie możliwości sfinansowania kosztów edukacji oraz wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na uczelni. Dzięki temu, osoby z niepełnosprawnościami mają szansę na pełne uczestnictwo w życiu akademickim.

Kryteria ubiegania się o stypendium dla niepełnosprawnych

Aby ubiegać się o stypendium dla osoby niepełnosprawnej, konieczne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Może to być orzeczenie wydane przez zespół orzekający, lekarza orzecznika ZUS, lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich. Osoby z niepełnosprawnościami mogą się ubiegać o stypendium na każdym etapie edukacji, zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia, a także na studiach doktoranckich.

Kandydat na stypendystę powinien złożyć wniosek o przyznanie stypendium, w którym przedstawi dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. Ważne jest, aby wniosek został złożony w odpowiednim terminie i zawierał wszystkie wymagane załączniki. Decyzja o przyznaniu stypendium zostaje podjęta na podstawie zgłoszonego wniosku i załączonych dokumentów.

Wysokość i okres trwania stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych jest zróżnicowana i zależy od stopnia niepełnosprawności. Dla studentów ze stopniem znacznego niepełnosprawności stypendium wynosi 1800 zł, dla stopnia umiarkowanego 1400 zł, natomiast dla stopnia lekkiego 1000 zł.

Stypendium jest przyznawane na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc. Łączny okres przysługiwania stypendium wynosi 12 semestrów, przy czym na studiach pierwszego stopnia nie dłużej niż przez 9 semestrów, a na drugiego stopnia nie dłużej niż przez 7 semestrów. Warto zaznaczyć, że stypendium może być przyznane także na okres studiów doktoranckich.


Loading...