Stypendia dla osób niepełnosprawnych

Czym są i komu przysługują stypendia dla osób niepełnosprawnych?

Stypendia dla osób niepełnosprawnych są formą wsparcia finansowego studentów dotkniętych niepełnosprawnością. Należą one do świadczeń bezpośrednich (wypłacanych studentowi na konto) i bezzwrotnych – co oznacza, że beneficjent nie jest zobowiązany do oddania całości lub części otrzymanej kwoty po studiach, nawet jeśli nie zakończy procesu edukacji obroną pracy dyplomowej.

O tę formę wsparcia mogą ubiegać się kandydaci i studenci niepełnoprawni. Co ważne, stypendium nie jest przydzielane automatycznie w konsekwencji dostarczenia orzeczenia o niepełnosprawności – student, który chce je otrzymywać, powinien zawnioskować o nie na swojej uczelni.

Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych obecnie zależy od konkretnej uczelni. W przyszłości stawki zostaną ujednolicone dla różnych stopni niepełnosprawności – student z określonym stopniem niepełnosprawności będzie mógł ubiegać się o stypendium w tej samej wysokości, niezależnie od uczelni. Nie będzie zatem możliwa sytuacja, w której niepełnosprawne osoby studiujące na różnych uczelniach otrzymywały różną wysokość wsparcia.

 

Rola stypendiów dla osób niepełnosprawnych

Przyznawanie stypendiów niepełnosprawnym studentom ma wyrównać ich szanse w procesie edukacji wyższej. Świadczenie jest niezależne od przyznanego stypendium socjalnego czy stypendium rektora i nie ma ich zastępować. Jego rolą jest przekazanie studiującej osobie niepełnosprawnej środków umożliwiających zniwelowanie – przynajmniej do pewnego stopnia – utrudnień w studiowaniu, wynikających ze stanu zdrowia.

Długofalowym celem tej formy wsparcia jest aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i umożliwienie każdemu kandydatowi dostępu do pełnej oferty edukacyjnej, niezależnie od problemów zdrowotnych, z jakimi na co dzień się boryka.

Zobacz inne propozycje zmian

Stypendia socjalne

Stypendia rektora

Zapomogi

Stypendia od samorządu terytorialnego

Uczelniane stypendia motywacyjne