FAQ

Na czym polega główna zmiana?

Reguły przyznawania stypendiów socjalnych i stypendiów dla osób niepełnosprawnych zostaną scentralizowane – oznacza to pełne ujednolicenie kryteriów i przyspieszenie procedury. System w dużej mierze będzie opierał się na danych uzyskiwanych z Urzędów Skarbowych, co uprości studentom proces ubiegania się o pomoc. Prowadzony będzie ciągły nabór wniosków. Jednocześnie obsługę wniosków, jak również ich weryfikację oraz odpowiedzialność za transfer stypendiów, przejmą gminne/miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Innymi słowy, model zarządzania systemem przyznawania stypendiów socjalnych i stypendiów dla osób niepełnosprawnych będzie wzorowany na istniejących rozwiązaniach wykorzystywanych w przypadku programu „Rodzina 500 plus”.

Czy wszystkie stypendia zostaną scentralizowane?

Nie. Stypendia naukowe (stypendia rektora dla najlepszych studentów) będą nadal obsługiwane na poziomie uczelni zgodnie z wewnątrzuczelnianymi kryteriami, co umożliwi dopasowywanie kryteriów do specyfiki konkretnego środowiska.

Co z zapomogami?

Zapomogi nadal będą przyznawane na poziomie uczelnianym. Ustawowe kryteria nadal będą pozostawiały możliwość elastycznego reagowania na nietypowe sytuacje życiowe.

Jak ma wyglądać ubieganie się o stypendium socjalne?

Centralny system informatyczny (z kalkulatorem stypendialnym) będzie funkcjonować przez cały rok, co oznacza, że nabór wniosków będzie miał charakter ciągły. Jednocześnie warunki udzielania stypendiów będą uzależnionego od momentu złożenia wniosku. Jeśli potencjalny beneficjent złoży wniosek pomiędzy 1 czerwca a 31 sierpnia, otrzyma decyzję do 30 września i może liczyć na wypłatę świadczenia od 1 października. Studenci, którzy z różnych przyczyn nie zdążą złożyć wniosków we wskazanym okresie, mogą to zrobić do końca września. W takiej sytuacji ich wnioski zostaną rozpatrzone do końca października, a ew. wypłata środków rozpocznie się w listopadzie, z wyrównaniem za październik.

Natomiast studenci, którzy złożą wniosek w okresie od 1 października do 31 maja, otrzymają decyzję o przyznaniu stypendium nie później niż do końca następnego miesiąca, a ew. wypłata środków nastąpi w kolejnym miesiącu. Przykładowo, jeśli student złoży wniosek 15 stycznia, będzie on musiał być rozpatrzony do końca lutego, a ew. wypłata stypendium nastąpi w marcu. Warto jednak zaznaczyć, że studenci, którzy złożą wniosek po 1 października, nie otrzymają wyrównania za wcześniejsze miesiące.

Czy system będzie automatycznie pobierał wszystkie informacje z baz danych dostępnych Ministerstwu?

Nie. Ponieważ nie istnieje centralny rejestr wszystkich niezbędnych danych do wyliczenia dochodu. System będzie jednak w stanie pobrać większość informacji o dochodach. W przypadku jeśli dochód Twojej rodziny wynika tylko z podstawowych źródeł przychodu system automatycznie zaciągnie konieczne dane. W przypadku dodatkowych źródeł dochodu np. alimentów zostaniesz poproszony przez system o załączenie w formie elektronicznej dokumentu potwierdzającego ich wysokość.

W jaki sposób będzie wyliczany dochód netto na osobę w rodzinie?

Dochód będzie wyliczony przez podzielenie przez liczbę osób w rodzinie sumy następujących dochodów rodziców i studenta:

• opodatkowane podatkiem PIT dochody z pracy,
• dochody z prowadzenia działalności gospodarczej (opodatkowane na zasadach ogólnych, ryczałtowo i w oparciu o kartę podatkową),
• dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego,
• emerytury i renty,
• zasiłki dla bezrobotnych,
• zasiłki rodzicielskie wypłacane z systemu ubezpieczeń społecznych,
• alimenty,
• inne dochody podlegające opodatkowaniu.

Czy zmienią się zasady określania tego, kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

Nie. Obowiązywać będą dotychczasowe zasady – także w kwestii tego, w jakich sytuacjach można uznać, że student nie prowadzi już wspólnego gospodarstwa z rodzicami.

Jak długo będzie można pobierać stypendium?

Stypendium będzie przyznawane na dany rok akademicki i będzie wypłacane w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy. Będzie istniało ograniczenie maksymalnej długości okresu pobierania stypendium socjalnego do liczby semestrów, na które przewidziany jest program studiów, nie dłużej jednak niż w sumie 6 lat (w przypadku studiowania więcej niż jednego kierunku).

Czy zmieni się finansowanie domów studenckich i zasady przyznawania miejsc oraz ustalania odpłatności za akademiki?

Zasadniczo kwestie te pozostają bez zmian. Nadal wysokość opłaty ma wynikać z rzeczywistych kosztów utrzymania tego miejsca i nadal w kwestii jej ustalania będzie brał udział samorząd studencki. Wprowadzona zostanie jednak możliwość różnicowania opłaty ze względu na kryteria socjalne (dochodowe, odległości od miejsca zamieszkania, itp.). Kwestia szczegółowych kryteriów oraz skali różnicowania pozostawiona będzie na poziomie uczelnianym.

Czy wprowadzone zostaną jakieś zmiany w Funduszu Kredytów Studenckich?

Nie. Będzie on funkcjonował na dotychczasowych zasadach.

Jaka będzie maksymalna wysokość stypendium socjalnego?

Stypendium socjalne nie może przekraczać minimum socjalnego wyliczanego dla jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Czy od decyzji w przedmiocie stypendium socjalnego będzie przysługiwało odwołanie?

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego stronie będzie przysługiwała możliwość odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Czy student wyjeżdżający na stypendium (Erasmus) zachowuje prawo do otrzymywania stypendium?

Tak. Może nadal pobierać zarówno stypendia socjalne, jak i stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Co jeśli student, którego rodzice są rozwiedzeni lub zadeklarowano, że nie tworzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie udokumentuje wysokości otrzymywanych alimentów?

W takiej sytuacji system automatycznie uwzględni dochód drugiego rodzica – rozwiązanie to ma zachęcić studentów do uregulowania swojej sytuacji w tym zakresie.